.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

English | Español Türkçe | Tiếng Việt | Français | Indonésien | Lao

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trên đó) ("Điều khoản Sử dụng") cho bạn biết các Điều khoản Sử dụng mà bạn có thể sử dụng các trang web, ứng dụng di động và bất kỳ cổng kỹ thuật số nào khác được vận hành và cung cấp bởi Olam International Limited hoặc các công ty thuộc nhóm của nó (gọi chung là "Trang web"), cho dù với tư cách là khách truy cập, người dùng đã đăng ký, khách hàng, đối tác kinh doanh hay nhân viên.

 

Tất cả các dịch vụ có sẵn tại hoặc thông qua Trang web hoặc do chúng tôi cung cấp, duy trì và/hoặc cung cấp trong tài liệu này được gọi là "Dịch vụ" của chúng tôi.

 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Bằng cách truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này và bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

Các điều khoản cụ thể có sẵn trên Trang web tham chiếu đến các Điều khoản Sử dụng này được nêu tại Phụ lục A ("Điều khoản Bổ sung") có thể áp dụng cho các trang web, ứng dụng di động cụ thể và các cổng thông tin kỹ thuật số khác. Nếu có thể, Điều khoản Bổ sung sẽ tạo thành một phần của Điều khoản Sử dụng này.

 

1.   Thông tin về chúng tôi

 

Dịch vụ và Trang web được điều hành và cung cấp bởi Olam International Limited (“Olam” hoặc “Chúng tôi”) thay mặt cho chính Olam International Limited và các công ty thuộc nhóm của Olam International Limited. Chúng tôi được đăng ký tại Singapore theo số công ty 199504676-H và có văn phòng đăng ký tại 7 Straits View, Marina One East Tower # 20-01, Singapore 018936, đây cũng là địa chỉ giao dịch chính của chúng tôi.

 

2.   Truy cập Dịch vụ của chúng tôi

 

Chúng tôi có quyền thu hồi quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà Dịch vụ của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ của chúng tôi hoặc toàn bộ Dịch vụ của chúng tôi đối với những người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

 

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên hoặc đã đủ tuổi thành niên trong khu vực tài phán mà bạn sinh sống hoặc cư trú để sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc chưa đến tuổi thành niên, bạn phải ngừng sử dụng/truy cập Trang web này và ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

 

Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các nguyên tắc, thông báo, quy tắc hoạt động và chính sách (nếu bạn là Nhân viên, điều này bao gồm Chính sách Bảo mật Thông tin Olam và các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc quyền truy cập vào Trang web, cũng như bất kỳ sửa đổi nào đối với những điều đã nói ở trên, do chúng tôi phát hành vào từng thời điểm.

 

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này và các hướng dẫn, thông báo, quy tắc và chính sách hoạt động cũng như các hướng dẫn bất kỳ lúc nào và bạn được coi là đã biết và bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã nói ở trên khi chúng được xuất bản trên Trang web.

 

Tất cả tài liệu, dữ liệu, thông tin, văn bản, nội dung, đồ họa, hình ảnh (tĩnh và động), video, âm thanh và nội dung khác ("Nội dung") có trên Trang web hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu, bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu, thuộc sở hữu của hoặc đã được cấp phép cho chúng tôi. Bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, xuất bản, phóng tác, chỉnh sửa hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của bất kỳ Nội dung nào hoặc đăng bất kỳ Nội dung nào trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào, hãy lưu khi được phép theo Điều khoản Sử dụng này.

 

Bạn có thể chọn hoặc chúng tôi có thể mời bạn gửi nhận xét hoặc ý tưởng về các cải tiến đối với Dịch vụ hoặc Trang web ("Bình luận"). Nếu bạn gửi bất kỳ Bình luận nào cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho rằng việc gửi bình luận của bạn là tự nguyện và được giao cho chúng tôi mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc chúng tôi sử dụng Bình luận. Bạn cũng đồng ý rằng Olam không có ủy thác hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với bạn liên quan đến bất kỳ Bình luận nào mà bạn gửi cho chúng tôi và chúng tôi tự do sử dụng Bình luận của bạn hoặc các ý tưởng được phản ánh trong Bình luận mà không có bất kỳ sự quy kết hay bồi thường nào cho bạn.

 

3.   Hạn chế sử dụng

 

Khi sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào, bạn không được và bạn sẽ không cho phép bất kỳ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp:

 

ngoại trừ khi được luật pháp cho phép rõ ràng hoặc được ủy quyền theo Điều khoản Sử dụng này, để thuê, cho thuê, cấp giấy phép phụ, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, hợp nhất, dịch, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tách rời, sửa lỗi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ;

 

 •  xóa nhãn hiệu thương mại, thông báo bản quyền hoặc bất kỳ thông báo độc quyền nào khác của Olam hoặc của bất kỳ người dùng nào khác; 
 
 •  ngoại trừ khi được ủy quyền trong việc thực hiện đúng nhiệm vụ của bạn (nếu bạn là Nhân viên), để thuê, cho thuê, phân phối, bán lại hoặc sử dụng Dịch vụ cho các mục đích thương mại khác;

 

 • ngoại trừ khi được ủy quyền trong việc thực hiện đúng nhiệm vụ của bạn (nếu bạn là Nhân viên), để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc Trang web;
 
 •  tải lên bất kỳ nhận xét hoặc ý tưởng nào vi phạm quyền công khai, quyền riêng tư, bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của một bên khác;

 

 •  vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định, tiêu chuẩn hiện hành nào và các yêu cầu cấp phép, liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ Nội dung nào được cho phép theo Điều khoản Sử dụng này hoặc theo quyền truy cập Dịch vụ ("Luật Áp dụng");
 
 • sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào vi phạm hoặc để lách bất kỳ biện pháp trừng phạt hoặc cấm vận nào;

 

 • sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào mà nó không được thiết kế hoặc dự định;
 
 •  ngoại trừ khi được ủy quyền trong việcthực hiện đúng nhiệm vụ của mình (nếu bạn là Nhân viên), để sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào nhằm tạo ra hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm có tính cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bằng bất kỳ cách nào để thay thế cho Dịch vụ;

 

 • sử dụng Dịch vụ để gửi, đăng hoặc truyền đạt bất kỳ nội dung nào công kích, khiếm nhã, đe dọa, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, nói xấu, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, châm chọc, tục tĩu hoặc phân biệt chủng tộc, phi đạo đức hoặc có thể bị phản đối;
 
 •  sử dụng bất kỳ máy quét, rô bốt, bot, trình thu thập thông tin hoặc bất kỳ thiết bị hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào được tìm thấy hoặc truy cập thông qua Dịch vụ
 
 • thu thập bất kỳ thông tin nào về người dùng cuối khác mà không có sự đồng ý của họ; hoặc

 

 • có được hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các phần như vậy của Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc vào bất kỳ thông tin được bảo vệ nào khác, thông qua bất kỳ phương tiện nào không được chúng tôi cố ý cung cấp cho mục đích sử dụng cụ thể của bạn.

 

4.   Tài khoản người dùng

 

Một số Dịch vụ nhất định có thể được cung cấp trên Trang web có thể yêu cầu tạo tài khoản với chúng tôi hoặc để bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân. Nếu bạn yêu cầu tạo tài khoản với chúng tôi, thì tên người dùng và mật khẩu sẽ do bạn cung cấp và được chúng tôi chấp nhận theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc truy cập vào Trang web có liên quan. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của mình và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn liên quan đến tài khoản của bạn. Bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc hủy bỏ hiệu lực tên người dùng và/hoặc mật khẩu mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào hoặc thông báo trước và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do bạn hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc bởi lý do của yêu cầu hoặc sự vô hiệu đó.

 

Theo đó, bạn đồng ý thay đổi mật khẩu của mình theo thời gian và để giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu và sẽ tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản của bạn và chịu trách nhiệm về bất kỳ việc tiết lộ hoặc sử dụng nào (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không) tên người dùng và/hoặc mật khẩu. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn biết rằng hoặc có lý do để nghi ngờ rằng tính bảo mật của tên người dùng và/hoặc mật khẩu đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tên người dùng và/hoặc mật khẩu hoặc nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn yêu cầu đang cập nhật.

 

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả những người sử dụng Dịch vụ và/hoặc truy cập Trang web thông qua tài khoản của bạn. Bạn cũng đồng ý và thừa nhận rằng bạn sẽ bị ràng buộc và đồng ý bồi thường hoàn toàn cho chúng tôi về bất kỳ và tất cả tổn thất liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào và/hoặc truy cập vào Trang web thông qua tài khoản của bạn, ngoại trừ trường hợp việc sử dụng hoặc truy cập đó đã được cho phép trong quá trình thực hiện đúng nhiệm vụ của bạn (nếu bạn là Nhân viên).

 

5.   Quyền sở hữu trí tuệ

 

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và Dịch vụ của chúng tôi cũng như trong Nội dung, đều do chúng tôi, người cấp phép hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sở hữu, cấp phép hoặc kiểm soát. Những sản phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới và chúng tôi có quyền thực thi quyền sở hữu trí tuệ của nó trong phạm vi tối đa của pháp luật. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

 

Giấy phép sử dụng riêng

 

Chúng tôi cấp cho bạn quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi, có giới hạn (không có quyền cấp phép phụ) để truy cập và sử dụng Trang web chỉ cho mục đích nhận Dịch vụ hoặc cho mục đích kinh doanh nội bộ.

 

Theo mục 20 và Phụ lục A của Điều khoản Sử dụng này, ngoại trừ trường hợp được ủy quyền khác để thực hiện đúng nhiệm vụ của mình (nếu bạn là Nhân viên), bạn có thể in bản sao và có thể tải xuống các phần trích xuất, của bất kỳ Nội dung nào cho cá nhân của bạn hoặc sử dụng nội bộ doanh nghiệp và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác bên ngoài hoặc trong tổ chức của bạn đến Nội dung đó, miễn là bạn không sửa đổi bản giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ Nội dung nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

 

Trạng thái của chúng tôi (và trạng thái của bất kỳ cộng tác viên nào được xác định) với tư cách là tác giả của tài liệu trên Trang web của chúng tôi phải luôn được công nhận.

 

Nếu bạn in ra, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, thì quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn, theo lựa chọn của chúng tôi, phải trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã in ra, sao chép hoặc tải xuống.

 

Trừ khi được cấp rõ ràng cho bạn theo Điều khoản Sử dụng này, bạn không có quyền, bao gồm bất kỳ khiếu nại nào đối với quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác, trong Trang web và theo đây chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn. Bạn phải tuân thủ tất cả Luật Áp dụng khi sử dụng Trang web cũng như tất cả các thông báo hoặc hạn chế về bản quyền, nhãn hiệu hoặc pháp lý hiện hành khác.

 

Giấy phép sử dụng thương mại

 

Phần này áp dụng cho bất kỳ mục đích sử dụng nào bạn muốn tạo ra Nội dung ngoài Giấy phép Sử dụng Riêng được cấp ở trên. Nếu bạn muốn lấy, sản xuất, tái sản xuất, thay đổi, sắp xếp, dịch, chuyển đổi, sửa đổi, chia sẻ, diễn giải lại hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của bất kỳ Nội dung nào cho mục đích thương mại (“Nội dung được điều chỉnh”), bao gồm bằng cách phân phối hoặc xuất bản Nội dung trên trang web, ứng dụng, e-mail của riêng bạn hoặc các ấn phẩm công ty in chính thức liên quan đến nội dung đó (“Phương tiện được ủy quyền”), thì trước tiên bạn phải có được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi để làm như vậy (“Giấy phép Sử dụng Thương mại”) bằng cách liên hệ với [ghi rõ tên Sản phẩm-địa chỉ email của chủ sở hữu] với yêu cầu của bạn.

 

Yêu cầu của bạn phải nói rõ:

 

 •  Một tuyên bố nêu chi tiết các mục đích mà bạn muốn sử dụng bất kỳ Nội dung được Điều chỉnh nào; và
 
 • Danh sách các danh mục Nội dung bao gồm các siêu liên kết hoặc ảnh chụp màn hình cụ thể (nếu có) của Nội dung bạn muốn trở thành Nội dung được điều chỉnh (“Dữ liệu được phép”).

 

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn có cân nhắc giữa các trường hợp khác nhau, liệu Dữ liệu có thể cấp phép đó thuộc sở hữu của chúng tôi, được cấp phép cho chúng tôi và/hoặc bao gồm Dữ liệu Cá nhân hay không. Chỉ trong phạm vi chúng tôi đồng ý cho bạn theo một văn bản được đánh dấu rõ ràng là “Giấy phép Sử dụng Thương mại”, tham chiếu đến các Điều khoản Sử dụng này để sử dụng tất cả hoặc một phần của Dữ liệu được Cấp phép (“Dữ liệu được Cấp phép”) cho mục đích sử dụng được phép (“Mục đích Sử dụng Được phép”), chúng tôi sẽ cấp, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi, trên toàn thế giới trong một thời hạn cụ thể để làm như vậy trên Phương tiện được Ủy quyền theo những điều sau:

 

 •  bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Điều khoản Bổ sung nếu có, bao gồm liên quan đến bất kỳ Dữ liệu được Cấp phép nào là Dữ liệu Cá nhân;
 
 • nếu có, bạn sẽ sử dụng bất kỳ tuyên bố ghi nhận tác giả nào đã được thỏa thuận trước để thừa nhận tư cách của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên nào được xác định) là tác giả của Nội dung cơ bản;
 
 • bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để bảo vệ thiện chí và danh tiếng liên quan đến Olam, các công ty thuộc nhóm, Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào, đồng thời cam kết và đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dữ liệu được Cấp phép sẽ không gây thiệt hại, rủi ro hoặc tổn hại đến thiện chí và danh tiếng đó;
 
 •  bạn sẽ chỉ sao chép hoặc phân phối Dữ liệu được Cấp phép trong phạm vi hợp lý cần thiết cho việc Sử dụng Được phép;
 • bạn sẽ không sử dụng bất kỳ Dữ liệu được Cấp phép nào hoặc bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào của chúng tôi trên bất kỳ bao bì sản phẩm nào hoặc để đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về sản phẩm hoặc hàng hóa có sẵn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ của riêng bạn mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 
 • bạn sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng hoặc tái xuất bản Dữ liệu được Cấp phép cho mục đích thương mại của họ và đảm bảo các Điều khoản Sử dụng thích hợp được áp dụng trên Phương tiện được Ủy quyền của bạn để ngăn chặn việc bên thứ ba sử dụng và chuyển giao Dữ liệu được Cấp phép cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi; và

 

 •  Khi chấm dứt hoặc hết hạn bất kỳ thời hạn đã thỏa thuận nào mà bạn được cấp Giấy phép Sử dụng Thương mại, bạn sẽ ngay lập tức (i) ngừng sử dụng Dữ liệu được Cấp phép, (ii) nỗ lực hết sức để truy xuất tất cả các tài liệu đã xuất bản được phân phối bằng Dữ liệu được Cấp phép và ( iii) tiêu hủy tất cả các tài liệu đó và cung cấp cho Olam bằng chứng (chúng tôi chấp nhận được) về việc tiêu hủy.
 
 • Chúng tôi giới thiệu cho bạn phần 12 (Chấm dứt) bên dưới, phần này mô tả thời điểm bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào được cấp theo Điều khoản Sử dụng này hết hạn hoặc chấm dứt.

 

6.   Dữ liệu bên thứ ba

 

Một số Nội dung trên Trang web của chúng tôi được cấp phép cho bạn trực tiếp từ chủ sở hữu hoặc người cấp phép của tài liệu và/hoặc nội dung đó (dữ liệu của bên thứ ba). Việc sử dụng dữ liệu của bên thứ ba này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện khác được quy định bởi chủ sở hữu hoặc người cấp phép có liên quan của dữ liệu bên thứ ba đó. Nếu có thể, Điều khoản Bổ sung quy định các dữ liệu khác nhau của bên thứ ba và các điều khoản và điều kiện hiện hành có sẵn trên Trang web liên quan. Việc sử dụng bất kỳ dữ liệu của bên thứ ba nào như vậy tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng đó và bạn đồng ý tuân theo chúng.

 

Mọi tham chiếu trong Trang web của chúng tôi đến dữ liệu của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát dữ liệu của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát dữ liệu của bên thứ ba và chưa xác minh độc lập tính chính xác của dữ liệu bên thứ ba, nên bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hoặc tính chính xác của dữ liệu bên thứ ba.

 

7.   Cam kết và bảo đảm

 

Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và/hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 

nếu bạn là một cá nhân:

 • bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc đã đủ tuổi thành niên trong khu vực tài phán nơi bạn sinh sống hoặc cư trú;
 
 •  bạn có khả năng giao kết và thực hiện các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo Luật hiện hành; và
 
 • tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác, cập nhật, trung thực và đầy đủ;

 

nếu bạn đại diện cho một tổ chức công ty:

 • bạn có toàn quyền, quyền lực pháp lý và thẩm quyền thực tế để ràng buộc pháp nhân đó với Điều khoản Sử dụng này;
 
 • thực thể đó được tổ chức hợp lệ, tồn tại hợp lệ và ở trạng thái tốt theo luật của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia nơi thành lập; và
 
 • tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác, cập nhật, trung thực và đầy đủ.

 

8.   Phụ thuộc vào thông tin đã đăng

 

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên Trang web của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về việc nên dựa vào đâu. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào vào các tài liệu đó bởi bất kỳ khách truy cập nào vào Trang web của chúng tôi hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của trang web.

 

9.   Trang web của chúng tôi thay đổi thường xuyên

 

Chúng tôi mong muốn cập nhật Trang web của mình thường xuyên và có thể thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Nếu nhu cầu phát sinh, chúng tôi có thể tạm ngừng quyền truy cập vào Trang web của mình hoặc đóng cửa vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu nào trên Trang web của chúng tôi đều có thể lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

 

10.     Khả năng tương thích

 

Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết rằng Trang web hoặc Dịch vụ sẽ tương thích hoặc tương tác với thiết bị của bạn hoặc bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào khác được cài đặt hoặc sử dụng cùng với thiết bị của bạn. Hơn nữa, bạn thừa nhận rằng các vấn đề về khả năng tương thích và khả năng tương tác có thể khiến hiệu suất của thiết bị giảm hoặc mất hoàn toàn, đồng thời có thể dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị của bạn, mất dữ liệu trên thiết bị của bạn và làm hỏng phần mềm và tệp trên thiết bị của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Olam và các công ty con, chi nhánh, đối tác, nhà cung cấp và bên cấp phép của Olam sẽ không có trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn thất nào do hoặc phát sinh liên quan đến các vấn đề về khả năng tương thích hoặc khả năng tương tác.

 

11.    Trách nhiệm của chúng tôi

 

Trong phạm vi được Luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ cam kết, điều kiện hoặc bảo đảm nào:

 

 •  về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đúng đắn của bất kỳ dữ liệu nào được cung cấp thông qua Dịch vụ;
 
 •  rằng các Dịch vụ sẽ hoạt động theo cách không bị gián đoạn hoặc được an toàn hoặc không có lỗi; và
 
 •  rằng Dịch vụ sẽ không có vi-rút hoặc mã độc hại khác.

 

Các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng", "sẵn có" và "với tất cả các lỗi" mà không có bất kỳ bảo đảm nào dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi được Luật Áp dụng cho phép, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc vi phạm khác hoặc các quyền.

 

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm công ty của chúng tôi và các bên thứ ba được kết nối với chúng tôi theo đây loại trừ rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào do bất kỳ người dùng nào liên quan đến Trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web đó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với:

 

(i)             mất thu nhập hoặc doanh thu;

(ii)           mất công việc kinh doanh;

(iii)          mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;

(iv)          mất các khoản tiết kiệm dự kiến;

(v)           mất dữ liệu;

(vi)          mất sự thiện chí;

(vii)         lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng; và

(viii)       đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên phát sinh và gây ra bởi hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc các hình thức khác, ngay cả khi có thể thấy trước.

 

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi đối với việc trình bày sai sự thật hoặc xuyên tạc về một vấn đề cơ bản, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo Luật hiện hành.

 

Trong phạm vi mà trách nhiệm pháp lý của chúng tôi có thể không bị loại trừ theo Điều khoản Sử dụng này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ giới hạn đối với những thiệt hại trực tiếp và bằng văn bản của bạn và bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý đó sẽ không vượt quá số tiền US$100,00 hoặc số tiền được thanh toán bởi bạn trong sáu tháng qua để truy cập vào Trang web hoặc các Dịch vụ liên quan, tùy theo giá trị nào thấp hơn.

 

Bạn sẽ bảo vệ và bồi thường cho chúng tôi trước bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào (bao gồm nhưng không giới hạn, án phí và phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ (trừ trường hợp việc sử dụng đó đã được cho phép để thực hiện đúng nhiệm vụ của bạn (nếu bạn là Nhân viên)); (b) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng và các Điều khoản Bổ sung nếu có; (c) bất kỳ Bình luận nào mà bạn đã đăng trên Trang web; hoặc (d) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác. Khoản bồi thường này là một nghĩa vụ liên tục, tạo thành một nghĩa vụ riêng biệt và độc lập của bên đưa ra khoản bồi thường và sẽ tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Điều khoản Sử dụng này.

 

12.    Chấm dứt

 

Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên và sẽ tiếp tục cho đến khi bạn hoặc Olam chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này bằng cách đóng tài khoản của bạn với chúng tôi (nếu có), bằng cách gửi văn bản yêu cầu đóng tài khoản qua email tới DigitalPMO@olamnet.com và ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn tạo một tài khoản khác với chúng tôi hoặc sử dụng lại Dịch vụ của chúng tôi, thì là bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

 

Chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì bằng cách thông báo cho bạn. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn với chúng tôi (nếu có) và khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này nếu:

 

 •  chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình rằng bạn có nguy cơ gian lận hoặc rủi ro tín dụng;
 
 •  xác định theo quyết định riêng của chúng tôi rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ theo cách bị cấm hoặc không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này; hoặc

 

 • bất kỳ Luật Áp dụng nào hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

 

Không ảnh hưởng đến phần 2 của Điều khoản Sử dụng và không hạn chế bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, khi hết hạn hoặc chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bao gồm cả Điều khoản Bổ sung:

 

 • tất cả các giấy phép và quyền do chúng tôi cấp theo các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào sẽ chấm dứt ngay lập tức;
 
 •  Olam có thể tạm dừng và/hoặc rút lại bất kỳ mật khẩu và quyền truy cập nào vào Trang web, bao gồm cả quyền truy cập vào các cấp độ truy cập hiện hành đã được cấp trước đó;

 

 • chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản bồi thường, hoàn trả hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng Dịch vụ hoặc xóa thông tin hoặc dữ liệu tài khoản của bạn; và

 

 •  phần 8 (Phụ thuộc vào thông tin được đăng), 10 (Tính tương thích), 11 (Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi), 12 (Chấm dứt), 18 (Khu vực tài phán và luật hiện hành) và 22 (Điều khoản khác - quyền của bên thứ ba) của Điều khoản Sử dụng và bất kỳ các điều khoản khác của Điều khoản Sử dụng này rõ ràng hoặc ngụ ý có hiệu lực sau khi hết hạn hoặc chấm dứt sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 

13.    Thông tin về bạn, những người khác và lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi

 

Chúng tôi xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin về bạn theo Tuyên bố về Quyền Riêng tư của chúng tôi [Link] hoặc các chính sách bảo mật hiện hành của tổ chức chủ lao động của bạn, có sẵn từ nhóm nhân sự địa phương của bạn theo yêu cầu (nếu bạn là Nhân viên). Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng đó theo Tuyên bố về Quyền Riêng tư của chúng tôi và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác. Bạn cũng đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie (nếu có) theo Chính sách Cookie [Link] của chúng tôi.

 

Nếu bạn được cung cấp quyền truy cập (hoặc đang cung cấp cho Olam quyền truy cập vào) bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Trang web và/hoặc Dịch vụ nào, thì là bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu tại Phụ lục A.

 

14.    Vi rút, hack và các hành vi vi phạm khác

 

Bạn không được lạm dụng Trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công Trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

 

Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm quy định này cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc do bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

 

15.    Liên kết đến trang web của chúng tôi

 

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết nào, sự chấp thuận hoặc chứng thực từ phía chúng tôi khi không tồn tại.

 

16.    Bạn không được thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của bạn.

 

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh với các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận của chúng tôi nêu tại Phụ lục B.

 

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web của chúng tôi ngoài tài liệu được nêu ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới

DigitalPMO@olamnet.com.

 

17.    Liên kết từ trang web của chúng tôi

 

Trong trường hợp Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, thì các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

 

18.    Khu vực tài phán và luật áp dụng

 

Theo mục 19, các tòa án Singapore sẽ có quyền tài phán không độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập Trang web của chúng tôi mặc dù chúng tôi có quyền khởi kiện bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia có liên quan nào khác. Các Điều khoản Sử dụng này bao gồm bất kỳ Điều khoản Bổ sung hiện hành nào được điều chỉnh bởi luật Singapore.

 

19.    Giải quyết tranh chấp

 

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh với Olam theo hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này, trước tiên, điều đó sẽ được chuyển đến Olam. Nếu các bên không thể giải quyết tranh chấp trong vòng 20 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, thì tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài ở Singapore theo Quy tắc SIAC tại thời điểm hiện tại mà các quy tắc được coi là được kết hợp với tham chiếu trong điều khoản này. Tòa trọng tài sẽ bao gồm 1 trọng tài viên do các bên cùng chỉ định và trong trường hợp các bên không đồng thuận về việc chỉ định, thì sẽ do Chủ tịch Tòa án Trọng tài của SIAC. Ngôn ngữ của tòa trọng tài sẽ là tiếng Anh. Không có điều khoản nào trong điều khoản này ngăn cản một bên tìm kiếm biện pháp giải quyết khẩn cấp hoặc tạm thời tương tự từ một tòa án có thẩm quyền.

 

20.    Nhãn hiệu thương mại

 

Tất cả các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và biểu tượng được sử dụng và hiển thị trên Trang web ("Nhãn hiệu thương mại") đều là nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, không có gì trên Trang web và trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel (ngăn không cho phủ nhận), hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nào (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc dưới dạng “liên kết nóng” đến bất kỳ trang web nào khác) bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Dịch vụ, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc của bất kỳ chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành nào khác.

 

21.    Sửa đổi và bổ sung

 

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn phải kiểm tra trang này theo thời gian để nhận thông báo về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện, vì chúng ràng buộc với bạn. Một số điều khoản trong Điều khoản Sử dụng này cũng có thể được thay thế bằng các điều khoản hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua Trang web, qua email hoặc thông qua các phương tiện khác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi có hiệu lực cấu thành việc bạn chấp nhận các điều khoản của Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi. Bạn có thể biết khi nào các Điều khoản Sử dụng này được thay đổi lần cuối bằng cách kiểm tra ngày “Cập nhật lần cuối” ở cuối Điều khoản Sử dụng này.

 

Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào có trong bất kỳ đơn đặt hàng nào hoặc trong bất kỳ tài liệu nào khác do bạn phát hành hoặc trong thư từ hoặc tài liệu chuyển giữa Olam và bạn sẽ không có hiệu lực và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận nào giữa các bên, ngay cả khi Olam có đã có thông báo về các điều khoản hoặc điều kiện đó và không cấu thành một đề nghị hoặc một đề nghị ngược lại của Olam.

 

22.    Khác

 

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này là hoặc trở nên không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì nó sẽ được coi là sửa đổi ở mức độ tối thiểu cần thiết để làm cho nó hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi. Nếu không thể sửa đổi như vậy, các điều khoản liên quan sẽ được coi là bị xóa. Mọi sửa đổi hoặc xóa một điều khoản trong phần này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản Sử dụng này, trừ khi được nêu rõ ràng.

 

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào được cung cấp trong Điều khoản Sử dụng này hoặc theo luật sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, cũng không ngăn cản hoặc hạn chế bất kỳ việc thực hiện nào khác đối với quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Việc thực hiện riêng rẽ hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào được cung cấp theo Điều khoản Sử dụng này hoặc theo luật sẽ không ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện thêm quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Bất kỳ sự khước từ nào đối với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu chúng tôi hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi ký bằng văn bản.

 

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép của họ. Không ai khác ngoài các bên, người kế thừa và người được chuyển nhượng được phép của họ, sẽ có bất kỳ quyền nào để thực thi bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào trong số này.

 

Bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản Sử dụng này, bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào được cấp trong các Điều khoản Sử dụng này, hoặc hoạt động tài khoản của bạn với Olam cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉ định các Điều khoản Sử dụng này mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc bất kỳ hạn chế nào khác.

 

Trừ khi được quy định trong phần 10 (Tính tương thích) và 11 (Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi), một người không phải là một bên của Điều khoản Sử dụng này không được thực thi bất kỳ điều khoản nào theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các Bên thứ ba) (Chương 53B của Singapore). Sự đồng ý của mỗi tổ chức được xác định trong phần 10 và 11 là không cần thiết đối với bất kỳ sự thay đổi nào (bao gồm bất kỳ sự giải phóng hoặc thỏa hiệp nào đối với toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm pháp lý) hoặc việc chấm dứt Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản nào trong đó.

 

Không bên nào sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý hoặc sự không hoạt động khác do viễn thông, tiện ích, sự cố hoặc lỗi thiết bị gây ra; xung đột lao động, bạo loạn, chiến tranh, hoặc các cuộc tấn công khủng bố; sự không hoạt động của các nhà cung cấp hoặc đơn vị cung ứng của chúng tôi, hỏa hoạn hoặc các hành vi tự nhiên; hoặc bất kỳ sự kiện nào khác mà bên tương ứng không có quyền kiểm soát hợp lý.

 

Ngoại trừ được nêu rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, không có điều gì trong Điều khoản Sử dụng này phục vụ cho việc thiết lập mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc mối quan hệ đại lý khác giữa bạn và chúng tôi. Cả bạn và chúng tôi đều không có khả năng ràng buộc bên khác với bất kỳ hợp đồng hoặc nghĩa vụ nào và không bên nào sẽ tuyên bố rằng bạn hoặc chúng tôi có khả năng như vậy.

 

Các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các chính sách và thủ tục được kết hợp bằng cách tham chiếu tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Olam về việc cung cấp và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng khác bằng văn bản được thực hiện giữa bạn và Olam, các Điều khoản Sử dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ chính sách hoặc thỏa thuận xung đột nào đối với việc cung cấp hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

 

23.    Thắc mắc, câu hỏi

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tài liệu xuất hiện trên Trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với DigitalPMO@olamnet.com.

 

Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các thông báo cho bạn theo địa chỉ email hoặc địa chỉ thực mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cập nhật thông tin đó với chúng tôi. Theo đây, bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp dưới dạng điện tử cho bạn đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

 

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Trang web của chúng tôi - Cập nhật lần cuối: [x] 2021 - Phiên bản [x]

 

PHỤ LỤC A – CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

 

ĐIỀU KHOẢN CHIA SẺ DỮ LIỆU

 

Nếu bạn được cung cấp quyền truy cập (hoặc đang cung cấp cho Olam quyền truy cập vào) bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Trang web nào hoặc được phép sử dụng bất kỳ Nội dung nào, thì là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung này ("Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu"), được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản Sử dụng. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây sẽ có ý nghĩa được quy định trong Điều khoản Sử dụng. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này.

 

1.      Bạn có thể đã tham gia hoặc sau đó có thể tham gia các thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt với Olam, theo đó Olam đã đồng ý hoặc sẽ đồng ý cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân ("Thỏa thuận Chia sẻ Dữ liệu"). Trong trường hợp và chỉ trong chừng mực có xung đột giữa các Điều khoản Sử dụng này, Tuyên bố về Quyền riêng tư và bất kỳ Thỏa thuận Chia sẻ Dữ liệu nào, các điều khoản của Điều khoản Sử dụng sẽ được ưu tiên áp dụng, tuân theo luật hiện hành về quyền riêng tư.

 

2.     Điều khoản Sử dụng, các Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này và các điều khoản được nêu trong bất kỳ Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu nào áp dụng cho việc loại trừ bất kỳ điều khoản nào khác mà bạn tìm cách áp đặt hoặc kết hợp, cho dù theo đơn đặt hàng, thư từ chuyển giao giữa các bên hoặc theo cách khác hoặc được ngụ ý bởi thương mại, tập quán, thông lệ hoặc quá trình giao dịch.

 

3.     Trong các Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này, các từ và cụm từ sau sẽ có nghĩa sau, trừ khi không phù hợp với ngữ cảnh hoặc như được chỉ định khác:

 

"Luật Bảo vệ Dữ liệu" có nghĩa là tất cả các luật, quy tắc, quy định, chỉ thị và yêu cầu của chính phủ liên quan theo bất kỳ cách nào đến quyền riêng tư, bảo mật, an ninh, tính toàn vẹn và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân có hiệu lực vào từng thời điểm ở những nơi trên thế giới mà các bên vận hành và/hoặc Xử lý Dữ liệu Cá nhân (trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba);

 

"Bên kiểm soát dữ liệu", "Dữ liệu Cá nhân" và "Quy trình/Xử lý" sẽ được hiểu theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành; và

 

"Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là bất kỳ và tất cả Dữ liệu Cá nhân liên quan đến các đối tượng dữ liệu do Olam cung cấp, cho dù tại hoặc thông qua Trang web hoặc theo cách khác, bao gồm Dữ liệu không phải là Dữ liệu Cá nhân, có thể kết hợp với bất kỳ dữ liệu nào khác được cung cấp trên Trang web, được gọi chung là Dữ liệu Cá nhân.

 

"các bên" có nghĩa là bạn và Olam và "bên" có nghĩa là bạn hoặc Olam, tùy theo ngữ cảnh yêu cầu.

 

SCC” có nghĩa là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (Standard Contractual Clauses, SCC) của Ủy ban Châu Âu về việc chuyển Dữ liệu Cá nhân từ Liên minh Châu Âu đến các bên xử lý được thành lập ở các nước thứ ba (chuyển Bên kiểm soát dữ liệu sang Bên xử lý), như được nêu trong Phụ lục của Quyết định của Ủy ban 2010/87/EU.

 

4.      Olam sẽ giữ quyền sở hữu Dữ liệu Cá nhân được chia sẻ với bạn bất kể quyền truy cập và sử dụng được cấp cho bạn như thế nào và bạn sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Olam hoặc theo cách không nhất quán với bất kỳ quyền nào như vậy được cấp cho bạn. Hơn nữa, khi sử dụng Dữ liệu Cá nhân và/hoặc Dữ liệu Olam, bạn phải ghi rõ nguồn gốc của Dữ liệu Cá nhân và/hoặc Dữ liệu Olam đó nếu Olam yêu cầu theo cách thức được Olam chấp thuận.

 

5.     Bạn thừa nhận và đồng ý rằng sự đồng ý nhận được từ các chủ thể dữ liệu cung cấp Dữ liệu Cá nhân (nếu có), Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ Thỏa thuận Chia sẻ Dữ liệu hiện hành nào sẽ chi phối việc bạn sử dụng Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho bạn thông qua hoặc liên quan đến Trang web ( “Mục đích Sử dụng Được phép”).

 

6.     Bạn sẽ cam kết mua tất cả các đồng ý cần thiết từ các chủ thể dữ liệu liên quan và Olam để bạn sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích ngoài Mục đích Sử dụng được Cho phép hiện tại. Nếu bạn muốn xác nhận việc sử dụng được đề xuất có phải là Mục đích Sử dụng được Cho phép hay không hoặc muốn nhận được sự đồng ý bổ sung, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tương ứng.

 

7.      Bạn xác nhận rằng Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập một cách hợp pháp theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành, Tuyên bố về Quyền Riêng tư của Olam [Link] và bất kỳ thông báo thu thập thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chủ thể dữ liệu, một bản sao của dữ liệu thu thập sẽ được cung cấp cho bạn theo yêu cầu.

 

8.     Đối với các mục đích của Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này, bạn và Olam đóng vai trò là các bên kiểm soát dữ liệu độc lập liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà họ xử lý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều khoản Sử dụng và bất kỳ Thỏa thuận Chia sẻ Dữ liệu nào (bao gồm nhưng không giới hạn, truy cập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu riêng lẻ được cung cấp trên Trang web) và mỗi bên phải tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng của mình theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành liên quan đến vấn đề đó và sẽ có được tất cả các đồng ý cần thiết từ các chủ thể dữ liệu liên quan để mỗi Người Kiểm soát Dữ liệu sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó được quy định trong Điều khoản Sử dụng và Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu.

 

9.     Mỗi bên thừa nhận, với tư cách là Bên Kiểm soát Dữ liệu độc lập, họ có thể tương ứng sử dụng Bên xử lý của bên thứ ba để xử lý Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Mục đích Sử dụng được Cho phép. Khi làm như vậy, bạn sẽ tuân thủ Tuyên bố về Quyền Riêng tư của Olam [Link] và sẽ đảm bảo rằng bất kỳ Bên xử lý nào của bên thứ ba, được bạn ủy quyền xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào đều phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật thích hợp, sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của họ với tư cách là Bên xử lý theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành và sẽ thông báo ngay cho bạn (người sẽ thông báo ngay cho Olam) trong trường hợp có vi phạm dữ liệu.

 

10.  Mỗi bên phải nhanh chóng cung cấp cho bên kia sự hợp tác, thông tin và hỗ trợ hợp lý vào từng thời điểm được yêu cầu để cho phép bên kia tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành.

 

11.  Các bên sẽ không cố ý thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này theo cách khiến bên kia vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành.

 

12.  Mỗi bên luôn phải có các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp để Dữ liệu Cá nhân được bảo vệ khỏi quá trình xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng do ngẫu nhiên.

 

13.  Nếu bất kỳ bên nào được cung cấp Dữ liệu Cá nhân ẩn danh, bên đó sẽ không cố gắng thiết kế ngược, tạo lại, kết hợp với bất kỳ tập dữ liệu nào khác hoặc xác định lại bất kỳ chủ thể dữ liệu nào từ Dữ liệu Cá nhân ẩn danh.

 

14.  Nếu bạn được thành lập ở Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu hoặc bị ràng buộc bởi Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu 2016/679 (GDPR), thì bạn sẽ không (và sẽ không cho phép các Bên xử lý theo hợp đồng của bạn) chuyển giao hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách khác bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA) trừ khi nó tuân thủ mục 9 ở trên, GDPR và bất kỳ Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành nào khác.

 

15.  Nếu bất kỳ việc chuyển Dữ liệu Cá nhân nào giữa Olam và bạn một cách hợp pháp yêu cầu thực hiện SCC để Olam hoặc bạn tuân thủ Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành, thì các bên sẽ hoàn thành và thực hiện SCC và thực hiện tất cả các hành động khác cần thiết để hợp pháp hóa việc chuyển giao.

 

16.  Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trước bên kia về những thiệt hại mà bên đó gây ra do bất kỳ hành vi nào vi phạm Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này. Trách nhiệm giữa các bên được giới hạn trong những thiệt hại thực tế phải chịu. Các tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận, mất danh tiếng và các thiệt hại do trừng phạt được loại trừ cụ thể. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trước các chủ thể dữ liệu về những thiệt hại mà bên đó gây ra do bất kỳ hành vi nào vi phạm quyền của bên thứ ba theo Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này.

 

17.  Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào đã tích lũy theo Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của nó, một trong hai bên có thể chấm dứt các Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này có hiệu lực ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia nếu bên kia vi phạm các Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này.

 

18.  Các Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi hết hạn hoặc chấm dứt bất kỳ Thỏa thuận Chia sẻ Dữ liệu có liên quan hoặc quyền truy cập vào Trang web hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nội dung nào theo các Điều khoản Sử dụng này bị thu hồi hoặc chấm dứt, tùy theo điều khoản nào sau đó. Việc chấm dứt các Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền, biện pháp khắc phục, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý tích lũy của các bên hiện có khi chấm dứt. Bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này được trình bày rõ ràng hoặc ngụ ý nhằm có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt Phụ lục A này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

 

19.  Không miễn trừ bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Chia sẻ Dữ liệu này nếu không thì các nghĩa vụ thực hiện dưới đây sẽ có hiệu lực trừ khi được nêu rõ cụ thể bằng văn bản.

 

PHỤ LỤC B – CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

 

Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản Sử dụng và đặt ra các điều khoản giữa bạn và Olam theo đó bạn có thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào. Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này áp dụng cho tất cả người dùng và khách truy cập Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo tất cả các chính sách trong Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này.

 

1.     MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BỊ CẤM

 

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp. 

 

Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi nếu:

 

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;
 
 • Theo bất kỳ hình thức nào trái pháp luật hoặc gian lận hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hiệu quả trái pháp luật hoặc gian lận nào;
 
 •  Với mục đích làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên, hoặc bất kỳ cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào;
 
 • Cố ý gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi;
 
 • Để truyền tải hoặc mua sắm việc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức xúi giục tương tự nào khác (thư rác); hoặc
 
 • Cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi tổ hợp phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào. 

 

Bạn cũng không được nếu:

 

 • Tái tạo, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào của Trang web trái với Điều khoản Sử dụng của Trang web; hoặc
 
 • Truy cập không phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ: (i) bất kỳ phần nào của Trang web; (ii) bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào mà Trang web được lưu trữ trên đó; (iii) bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp Trang web; hoặc (iv) bất kỳ thiết bị hoặc mạng hoặc phần mềm nào được sở hữu hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào. 

 

2.     TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

 

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả tài liệu mà bạn gửi qua hoặc đóng góp cho Trang web (“Tài liệu Đóng góp”) và cho bất kỳ dịch vụ tương tác nào được liên kết với nó. Bạn phải tuân thủ tinh thần của các tiêu chuẩn sau đây cũng như thư và các tiêu chuẩn này áp dụng cho từng phần của bất kỳ Tài liệu Đóng góp nào cũng như đối với toàn bộ Tài liệu Đóng góp đó. 

 

Tài liệu đóng góp phải:

 

 • Thành thật và có thiện chí;
 
 •  Chính xác (trong trường hợp tài liệu đóng góp nói về sự kiện, sự thật);
 
 • Được công khai (trong trường hợp tài liệu đóng góp nói về các ý kiến); và
 
 •  Tuân thủ Luật áp dụng.

 

Các Tài liệu Đóng góp không được:

 

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào có tính chất phỉ báng bất kỳ người nào;
 
 • Chứa bất kỳ tài liệu nào khiêu dâm, xúc phạm, thù địch hoặc gây viêm nhiễm;
 
 • Quảng cáo tài liệu khiêu dâm;
 
 • Thúc đẩy bạo lực;
 
 • Thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 
 • Xâm phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ người nào khác;
 
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào;
 
 • Vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba;
 
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
 
 • Đe doạ, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc đặt (hoặc có khả năng xảy ra việc đặt) bất kỳ cá nhân nào vào nguy hiểm hoặc tổn hại về thể chất;
 
 • Có khả năng xúc phạm, quấy rối, gây khó chịu, xấu hổ, hoảng sợ hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác;
 
 • Được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính của bạn hoặc liên kết với bất kỳ người nào;
 
 • Tạo ấn tượng rằng chúng phát ra từ chúng ta nếu không phải như vậy;
 •  Giới thiệu hoặc quảng bá bất kỳ công ty hoặc sản phẩm của bên thứ ba nào;
 
 • Thực hiện bất kỳ xác nhận nào;
 
 • Đề nghị bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào; hoặc
 
 • Bênh vực, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào như (chỉ bằng ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính. 

 

3.     TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT

 

Theo quyết định của mình, chúng tôi sẽ xác định xem liệu có vi phạm Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này hay không thông qua việc bạn sử dụng Trang web. Khi xảy ra vi phạm Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là phù hợp. 

 

Việc không tuân thủ Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng Điều khoản Sử dụng của Trang web và có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

 

 •  Thu hồi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng Trang web của bạn;
 
 • Xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu nào do bạn tải lên Trang web;
 
 •  Đưa ra cảnh báo cho bạn;
 
 • Bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại bạn để hoàn trả mọi chi phí, thiệt hại và tổn thất trên cơ sở bồi thường (bao gồm cả chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) do vi phạm gây ra;
 
 • Thực hiện thêm các hành động pháp lý chống lại bạn; và/hoặc
 
 • Tiết lộ những thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi thấy cần thiết. 
 
 • Chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý, trong phạm vi được pháp luật cho phép, đối với các hành động được thực hiện để phản ứng với vi phạm Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này. Các phản ứng được mô tả trong Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận không bị giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác nếu chúng tôi cho là phù hợp một cách hợp lý. 

 

4.     THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

 

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này để biết bất kỳ bản cập nhật nào, sẽ có hiệu lực sau khi xuất bản. Một số điều khoản trong Chính sách Sử dụng Được Chấp nhận này cũng có thể được thay thế bằng các điều khoản hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên Trang web.